Aplikacja notarialna

Niemniej jednak dostanie się na studia ich ukończenie, nie jest równoznaczne z uzyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu notariusza. Bowiem podczas całego okresu trwania nauki nie ma żadnych podziałów kierunkowych, zatem brak specjalizacji powoduje, że dopiero po otrzymaniu tytułu magistra można podjąć decyzję, co dalej. Dopiero na tym etapie można rozpocząć ukierunkowanie na wybraną dziedzinę prawa, a zatem w naszym przypadku notariat. Jest to kolejny pozytywny aspekt wybierania tego typu uczelni, bowiem przez cały okres nauki można dokładnie zastanowić się, którą drogę kariery wybrać. Zatem wybór zawodu jest zazwyczaj przemyślaną oraz słuszną decyzją.

Wracając jednak do sedna sprawy, okazuje się, że po obronie pracy magisterskiej przychodzi czas, na odbycie tak zwanej aplikacji notarialnej. Czas trwania aplikacji, to kolejny element wprowadzonej ustawy deregulacyjnej, gdyż został on wydłużony do trzech i pół lat, podczas gdy kiedyś był on o jeden rok krótszy. Zależność ta wynika z konieczności zniesienia asesury, zatem okres trwania nauki notariusza nie uległ ogólnej zmianie. Warto zwrócić uwagę, że absolwent prawa musi w pierwszej kolejności zdać egzamin na aplikacje notarialną, oczywiście po pozytywnym wyniku ma możliwość jej odbycia. Przebieg aplikacji ma charakter praktyk zawodowych, które przebiegają tylko i wyłącznie u notariusza wskazanego przez Radę Izby Notarialnej lub ewentualnie u prywatnie znalezionego notariusza, z którym należy spisać umowę.