Opracowanie opinii geotechnicznej

narzady-zmyslow.chorobyswiata.com.pl

Nowopowstający obiekt nie może być posadzony na gruncie w dowolnie wybranym miejscu. Wręcz przeciwnie, powinien to być obszar wnikliwie zbadany pod kątem warunków geologicznych. Jest to zagadnienie kluczowe dla powodzenia inwestycji – z wielu powodów. Grunt, na którym znajdzie się nowy element infrastruktury może ulec osunięciu lub zapadnięciu, może też być narażony na działanie ruchów tektonicznych. Duże ryzyko ma oczywiście wpływ na decyzje inwestycyjne, czasem trzeba znaleźć inną lokalizacją lub zastosować odpowiednie zabezpieczenia np. zabezpieczenia ogniochronne.

Innymi czynnikami, które należy wziąć pod uwagę i którymi zajmuje się geologia inżynierska są poziomy wód gruntowych i powierzchniowych oraz ryzyko podtopień. Duże znaczenie ma tutaj również jakość zabezpieczeń antypowodziowych na danym terenie. W niektórych lokalizacjach kluczowym zagadnieniem jest też stan gleby i ilość występowania w niej pierwiastków promieniotwórczych lub ropopochodnych. Na wszystkie pytania o ewentualne występowanie kolejnych czynników ryzyka odpowie dokument, taki jak opinia geotechniczna. Firmy zajmujące się geologią inżynieryjną przedstawiają go jako efekt swojej pracy.